Cốp Pha gỗ Keo

• Bản rộng 9-10cm X dầy 2cm và dài 1.9-2m
• Bản rộng 10-11cm X dầy 2cm và dài 1.9-2m
• Bản rộng 11-13cm X dầy 2cm và dài 1.9-2m
• Bản rộng 13-15cm X dầy 2cm và dài 1.9-2m

Call Now Button